(C86) cassino (Magarikoji Lily) Plug Suit ga Sonna ni Biribiri de Dou suru no Shinji-kun! - With a plugsuit ripped like this what is Shinji-kun to do! (Neon Genesis Evangelion) {spluuuuurt}