C96 MILK BAR Shirogane Hina U no Tsuku JC to Kanojo. Summer